Fazla Mesai ve Şikayet

06.12.2016
Fazla Mesai ve Şikayet

Çalışma Süresi Nedir ?

Çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.
Haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde, bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süreleri belirlenir.
Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.

 

Fazla Mesai ?

Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

Fazla Çalışmada Sınır Nedir ?

 

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır

Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler

 

Aşağıda sayılan işlerde fazla çalışma yaptırılamaz.
a) İş Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde,
b) Aynı Kanunun 69 uncu maddesinin l inci fıkrasındaki tanıma göre gece sayılan gün döneminde yürütülen işlerde (şu kadar ki, gündüz işi sayılan çalışmalara ek olarak bu Yönetmelikte öngörülen fazla çalışmalar gece döneminde yapılabilir),
c) Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında.

 

Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler

 

Aşağıda sayılan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.
a) 18 yaşını doldurmamış işçiler,
b) İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin veya Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçiler,
c) İş Kanununun 88 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler,
d) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler.
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamaz.

 

Fazla Çalıştırılıyorum. Nereye Şikayet Etmeliyim ?

Konulara Göre İhbar ve Şikayet Başvurularının Yapılacağı Yerler:
 
İşten ayrılmış kişiler için; hizmet akdinin feshi, işten çıkarılma, ücret – prim – ikramiye – fazla mesai alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı alacağı gibi konulardaki ihbar ve şikayet başvurularının işyerlerinin bağlı bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu müdürlüklere bağlı hizmet merkezlerine,
 
İş sözleşmesi devam eden yani işten ayrılmamış olan kişiler için ise ücret – prim – ikramiye – fazla mesai alacakları, mobbing (psikolojik baskı ve yıldırma) gibi konulardaki başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlığına,
 
Toplu işten çıkarılma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulardaki başvuruların da İş Teftiş Grup Başkanlığına,
 
İşsizlik ödeneği ve Türkiye İş Kurumunun hizmet alanına giren diğer konularla ilgili başvuruların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu müdürlüklere bağlı hizmet merkezlerine,

 

                   İşçi Alacakları İçin Dava Dilekçesi Örneği

Tarih: ../../….
İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
Davacı : Korhan A……. (TC…………………)
Adres:
Vekili : Av
Adres:
Davalı : ………………..Gıda Maddeleri Toptan ve Perakende Satışlar Ltd.Şti.
Adres
Dava : Haksız işten çıkarılma nedeniyle, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücret alacakları belirlenerek, ödenmeleri gerektiği tarihlerden işletilecek en yüksek mevduat faizleri, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesi dileğidir.
Harca esas : 1.500 TL. (Kıdem taz. için 500 TL., ihbar taz. için 500 TL., yıllık izin için 500 TL.)
Açıklamalar: 

1- Haksız işten çıkarılma:

Davacı, 23.12.1997 - 08.06.2010 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde “tezgahtar” olarak çalışmış; haklı bir neden olmaksızın ve tazminatı ödenmeden işten çıkarılmıştır. Davalı işverenin, komşu işyeri sahiplerine “işçinin kendi isteğiyle işten ayrıldığını” söyleyerek bir haklılık ortamı yaratmaya çalıştığı öğrenilmiş olup, bir kimsenin (13) yıl gibi uzun bir hizmet süresini tazminat almadan sona erdirmesi yaşamın olağan akışına aykırıdır. 

2- Hizmet süresi:

Davacı davalı işyerine girdikten sekiz ay sonra sigortaya bildirilmiş olup, bu durum tanıklarla ispat edildikten sonra gerçek hizmet süresine göre tazminat ve alacağının hesaplatılması dileğinde bulunuyoruz. 
 
3- İşçinin gerçek ücreti:

Davacı, deneyimli bir gıda maddeleri “tezgâhtarı” olup, son eline geçen net aylık ücreti 1.800 TL. olmasına ve kendisine her ay düzenli gıda yardımı yapılmasına karşın, yıllardan beri ücret bordroları asgari ücretler üzerinden düzenlenmekte; sigorta primleri de buna göre ödenmektedir. 
(Gerçek ücreti hakkında tanık dinletilecektir.)

 
4- Yıllık izin ücretleri isteği:

Davacı çok uzun yıllardan beri yıllık izinlerini kullanmamış; dini bayramlara eklenen
birkaç günlük süreler için de izin ücreti niteliğinde bir ödeme yapılmamıştır.
Yasal neden : 4857 sayılı İş Kanunu,.5521 sayılı Yasa, 6100 sayılı HMK.vs.
Kanıtlar : İşyeri ve sigorta kayıtları, tanıklar, bilirkişi raporu, her tür kanıt.
Sonuç ve İstek:
Sunulan nedenlerle: 

6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücret alacakları belirlenerek, ödenmeleri gerektiği tarihlerden işletilecek en yüksek mevduat faizleri,yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesine karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile dilerim.
 
Ekli belgeler:

1) Vizite kâğıtları.
2) İşe giriş bildirgesi.
İlgili yerlerden istenecek belgeler:

1) İşyerinden personel özlük dosyası.

2) SGK’dan sigortalı hesap döküm cetveli.
Tümü